Priser

I straffesager fastsætter domstolene typisk salæret efter landsrettens vejledende salærtakster, der kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside. Hvis man bliver frifundet, betaler staten hele salæret. Hvis man bliver dømt, betaler staten i første omgang salæret, men vil efterfølgende sende hele eller dele af regningen videre til klienten.

I civile sager er der fri salærfastsættelse. Honoraret fastsættes på grundlag af en konkret vurdering, hvori følgende elementer kan indgå: Det anvendte tidsforbrug, anvendt specialkompetence og opdragets kompleksitet, om opdraget har nødvendiggjort indsats under betydeligt tidspres eller weekendarbejde, den interesse opdraget repræsenterer for klienten, det ansvar der er forbundet med opdraget og det opnåede resultat. Honoraret tillægges moms, medmindre der gælder særlige undtagelser som følge af gældende lovgivning. Tidsforbrug kan ikke fastsættes på forhånd.

I forbindelse med honorarfastsættelsen indgår følgende timetakster inklusiv moms: Kr. 3.125,00 for Jakob Lunøe.

Det samlede honorar kan sjældent anslås på forhånd, men der vil blive afregnet efter medgået tidsforbrug og ovennævnte kriterier. Der føres sædvanligvis time/sagsregnskab.

I timetaksterne angivet ovenfor indgår ikke positive udlæg, herunder retsafgifter, gebyrer til offentlige myndigheder i forbindelse med indhentelse af attester m.v., transport­omkostninger, eventuelle omkostninger til oversættelser, revisorbistand, udgifter til forbindelsesadvokat m.v.